Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Alle barna skal ha en reell mulighet til å være med å medvirke i sin egen barnehagehverdag. Barn har rett til å si sin mening i det som vedrører dem, og barns meninger skal tillegges vekt.

Hvert år gjennomfører vi barnesamtaler med 4-5 åringene. En barnesamtale er en samtale hvor barnet og en voksen det kjenner godt snakker sammen om hvordan barnet har det i barnehagen.

Dette er en del av det å kartlegge det sosiale miljøet i barnegruppa og gi barnet mulighet til å medvirke i sin egen barnehagehverdag.

Medvirkning handler om

 • å bli forstått som et eget menneske med egne intensjoner og følelser
 • å sees som autoritet i forhold til egen opplevelse
 • å få støtte og oppmuntring til å lære
 • å være en del av et fellesskap hvor man må vise
 • respekt og inkludere uansett meninger og holdninger
 • hvordan mennesker samhandler, lytter til og respekterer hverandre i et fellesskap

Som voksne må vi

 • slippe kontrollen
 • medvirke på barnas premisser
 • være i den pedagogiske prosessen
 • være bevisste på vår egen voksenrolle
 • gi barna valgmuligheter

Vår forståelse for medvirkning har store konsekvenser for praksis...