Vår visjon

I Remehaugen kystbarnehage skal alle barna få oppleve å være en verdifull del av et større fellesskap. Barna skal få oppleve autoritative voksne (varme og grensesettende) som er mest mulig tilstede for barna. Grunnsynet vårt bygger på ny litteratur knyttet til begrepet «livsmestring» og ser det i sammenheng med Rammeplan for barnehager (2017) og de verdiene som ligger til grunn for barnehagen vår.

Grunnmuren: 
Vi er alle mesterverk -skapt i Guds bilde


Rammeplanen spesifiserer at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap via å «forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre». 

Vi jobber for at hvert enkelt barn skal bli sett og anerkjent for den de er. Vi jobber for et inkluderende barnehagemiljø hvor alle barna skal trives og ha noen å leke med.

Det er viktig å vite at negativ atferd (som f.eks. slåssing, krangling, erting og klyping) er en viktig og naturlig del av barnas sosialiseringsprosess. De voksne i barnehagen må ha kunnskap om inkludering og negativ atferd og bruke observasjoner aktivt for å kunne gripe inn og stoppe uønsket atferd når det er nødvendig. Vi må han kunnskap om forskjellene på vanlig konflikt, erting og mobbing. Vi er bevisste på at vi også er viktige rollemodeller for barna.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre.

Dette skal barna få oppleve hos oss:

  • Trygghet, omsorg og anerkjennelse
  • Oppleve egenverdi og respekt for andre
  • Autoritative, tilstedeværende og konsistente voksne
  • Vennskap, lek, relasjoner og felles opplevelser
  • Gode samtaler
  • Tøys og tull og god stemning