Pedagogikk i Remehaugen kystbarnehage

I Remehaugen kystbarnehage handler mye av det pedagogiske arbeidet om hvordan vi som voksne kan være best mulig til stede for barna. Vi er «Være Sammen-barnehage», og ønsker å være autoritative voksne - varme og grensesettende voksne. Grunnsynet vårt er bygget på kjernekomponentene i programmet «Være Sammen» og ser det i sammenheng med rammeplanen og de verdiene som ligger til grunn for barnehagen vår. Kjerneelementene i Være sammen er autoritative voksne, kommunikasjon og perspektivtaking, tidlig innsats, utfordrende atferd og implementering.

Grunnmuren: 
Vi er alle mesterverk -skapt i Guds bilde

Rammeplanen spesifiserer at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap via å «forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre». Vi jobber for at hvert enkelt barn skal bli sett og anerkjent for den de er. Vi jobber for et inkluderende barnehagemiljø hvor alle barna skal trives og ha noen å leke med.

Det er viktig å vite at negativ atferd (som f.eks. slåssing, krangling, erting og klyping) er en viktig og naturlig del av barnas sosialiseringsprosess. De voksne i barnehagen må ha kunnskap om inkludering og negativ atferd og bruke observasjoner aktivt for å kunne gripe inn og stoppe uønsket atferd når det er nødvendig. Vi må han kunnskap om forskjellene på vanlig konflikt, erting og mobbing. Vi er bevisste på at vi også er viktige rollemodeller for barna.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre.