Vedtekter for Remehaugen kystbarnehage

EIERFORHOLD
Remehaugen barnehage AS eies og drives av Imf Sør, som bygger sin virksomhet på bibelen som Guds ord og den evangeliske Lutherske bekjennelse. Eiers oppgaver og ansvar tilligger kretsstyret. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lov for barnehager, departementets forskrifter og vedtekter, og barnehagens vedtekter. Kretsstyret oppnevner et driftsstyre for barnehagen. Kommunen er tilsynsmyndighet.

FORMÅL. Henviser til Barnehagelovens formålsparagraf §1.
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet" (utdrag fra Barnehageloven |§1)

Remehaugen barnehage har en utvidet praktisering av lovens kristne verdigrunnlag. Dette gjør vi ved å markere de kristne høytidene, fortelle enkle bibelhistorier (en gang pr uke), synge kristne barnesanger, synge bordvers, åpne for undrende spørsmål og samtaler, og formidle barnehagens "grunnmur": Vi er alle mesterverk, skapt i Guds bilde.

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Barnas leke- og oppholdsareal inne er ca. 130 kvm. Arealet ute er ca. 450 kvm. Barnehagen er godkjent for 30 plasser, der 12 av plassene er knyttet opp til en utegruppe.

Arealnormen inne er 5,3m2 for barn under 3 år, og 4 m2 for barn over 3 år.

OPPTAK AV BARN
Remehaugen barnehage gir plass til barn i alderen 1-6 år.

Opptaksmyndighet
  • Det er samordnet opptaksprosess i Lindesnes kommune mellom private og kommunale barnehager. Styrer utarbeider en innstilling etter barnehagens opptakskriterier. Søknad om opptak skjer via elektronisk skjema på kommunens hjemmeside.

Opptakskriterier

  • Barn med spesielle behov (etter tilråding)
  • Barn som bor i bygdene Reme/Svennevik/Åvik
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
  • Barn av personale

Barnegruppens sammensetning vurderes. Skal en barnegruppe fungere godt er det viktig å ta hensyn til kjønn og alder.

  • Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Barn som får barnehageplass er sikret denne frem til skolestart eller så lenge foreldrene ønsker det. Hovedopptaket foregår om våren, men det blir også foretatt opptak i løpet av året dersom det er ledig plass. Barn som har barnehageplass har fortrinnsrett til utvidelse av tilbudet fremfor at nye barn får plass.
Oppsigelse og endring av barnehageplassen skjer via oppsigelse- og endringsskjema på kommunens hjemmeside. Oppsigelsestiden er en måned, og oppsigelse eller redusering av oppholdstid må leveres innen den første dagen i måneden. Da blir påfølgende måned oppsigelsesmåned. Oppsigelse eller redusering av plass fra 1. august må gjøres innen 1. juni.
Dersom barnet tas ut etter 1. mai, må det betales ut skoleåret. (Skal barnet tas ut av barnehagen 1. mai må plassen sies opp innen 1. april).

ÅPNINGSTIDER
Barnehagen er åpen fra kl.6.45-16.30 mandag til fredag.Åpent mellom jul og nyttår, men julaften og nyttårsaften er stengt. Onsdag før Skjærtorsdag lukker barnehagen kl. 12.00.Barnehagen har fem planleggingsdager pr. år og er da stengt. Vi prøver å samkjøre disse med skolens planleggingsdager. Oversikt over disse dagene er klar ved oppstart av nytt barnehageår (begynnelsen av august).

FERIE
Alle barn skal ta ut ferie på minst 4 uker i løpet av barnehageåret. Barnehagen har stengt to uker i juli/august. Alle barn skal ta ut minimum tre uker av sin ferie i forbindelse med disse to ukene (en uke før eller etter de stengte ukene). Den fjerde ferieuka tas ut sammenhengende når foresatte ønsker det. Barn som skal slutte i barnehagen må ta ut sin ferie før de sommerstengte ukene.

BETALING FOR BARNEHAGEOPPHOLDET

Betaling for barnehageoppholdet skjer 21. hver måned. Betalingssatsene blir fastsatt av styret.

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon for hvert barn utover to. Det betales kostpenger i tillegg. Betaling for oppholdet skjer for 11 mnd. pr. år. Betalingssatsene økes årlig iht. makspris for barnehage som fastsettes av regjeringen.

FORELDRERÅD
Foreldrerådet (består av alle foreldre), skal hver høst velge en representant som skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til samarbeid med barnehagens eier og barnehagens personale. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Det består av en representant fra eier, to representanter fra personalet og to representanter fra foreldrerådet, samt styrer som har uttalerett men ikke stemmerett (representantene velges for to år av gangen.)

ANSETTELSE AV PERSONALE

Eier i samarbeid med styrer ansetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser.

Styrer og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning. Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge frem gyldig helse- og politiattest.

Ansatte må dele det livssyn som barnehagen står for, og arbeide i samsvar med gjeldende instrukser.

FORSIKRING
Barna er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen, og til og fra barnehage/bosted.

INTERNKONTROLL
Barnehagen har en egen Helse-, Miljø-, Sikkerhets-plan (HMS) med sjekklister, med utgangspunkt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole (1995-12-01 nr. 928).

ENDRING AV VEDTEKTER
Endringer av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget. Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

Endret og vedtatt av styret og samarbeidsutvalget 15.03.2018