Vedtekter for Remehaugen kystbarnehage

EIERFORHOLD

Remehaugen barnehage AS eies og drives av Imf Sør, som bygger sin virksomhet på bibelen som Guds ord og den evangeliske Lutherske bekjennelse. Eiers oppgaver og ansvar tilligger kretsstyret. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lov for barnehager, departementets forskrifter og vedtekter, og barnehagens vedtekter. Kretsstyret oppnevner et driftsstyre for barnehagen. Kommunen er tilsynsmyndighet.

FORMÅL. Henviser til Barnehagelovens formålsparagraf §1.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Remehaugen barnehage har en utvidet praktisering av lovens kristne verdigrunnlag. Dette gjør vi ved å markere de kristne høytidene, fortelle enkle bibelhistorier (en gang pr uke), synge kristne barnesanger, synge bordvers, åpne for undrende spørsmål og samtaler, og formidle barnehagens "grunnmur": Vi er alle mesterverk, skapt i Guds bilde.

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Godkjent leke- og oppholdsareal inne er 100 km2. Dette tilsvarer arealet til 25 barn over tre år. Dersom noen av barna er under tre år, kan antall barn økes iht. arealnormen. Arealet ute er ca. 450 km2. 12 av plassene er knyttet opp til en utegruppe.

Arealnormen inne er 5,3m2 for barn under 3 år, og 4 m2 for barn over 3 år.

OPPTAK AV BARN

Barnegruppens sammensetning vurderes. Skal en barnegruppe fungere godt er det viktig å ta hensyn til kjønn og alder.

Barn som får barnehageplass er sikret denne frem til skolestart eller så lenge foreldrene ønsker det. Hovedopptaket foregår om våren, men det blir også foretatt opptak i løpet av året dersom det er ledig plass. Barn som har barnehageplass har fortrinnsrett til utvidelse av tilbudet fremfor at nye barn får plass.

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen fra kl.6.45-16.30 mandag til fredag.Åpent mellom jul og nyttår, men julaften og nyttårsaften er stengt. Onsdag før Skjærtorsdag lukker barnehagen kl. 12.00.Barnehagen har fem planleggingsdager pr. år og er da stengt. Vi prøver å samkjøre disse med skolens planleggingsdager. Oversikt over disse dagene er klar ved oppstart av nytt barnehageår (begynnelsen av august).

FERIE

Alle barn skal ta ut ferie på minst 4 uker i løpet av barnehageåret.Barnehagen har stengt tre uker i juli/august. Dersom det tas ut ferie i både romjula og påskeuka (mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag), teller dette som en uke. Dersom barna tar ut den fjerde uka utenom dette må barnehagen ha beskjed to uker i forkant. Barn som skal slutte i barnehagen må ta ut sin ferie før de sommerstengte ukene. 

BETALING FOR BARNEHAGEOPPHOLDET

Betaling for barnehageoppholdet skjer 21. hver måned. Betalingssatsene blir fastsatt av styret.

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon for hvert barn utover to. Det betales kostpenger i tillegg. Betaling for oppholdet skjer for 11 mnd. pr. år. Betalingssatsene økes årlig iht. makspris for barnehage som fastsettes av regjeringen.

FORELDRERÅD

Foreldrerådet (består av alle foreldre), skal hver høst velge en representant som skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til samarbeid med barnehagens eier og barnehagens personale. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Det består av en representant fra eier, to representanter fra personalet og to representanter fra foreldrerådet, samt styrer som har uttalerett men ikke stemmerett (representantene velges for to år av gangen.)

ANSETTELSE AV PERSONALE

Eier i samarbeid med styrer ansetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser.

Styrer og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning. Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge frem gyldig helse- og politiattest.

Ansatte må dele det livssyn som barnehagen står for, og arbeide i samsvar med gjeldende instrukser.

FORSIKRING

Barna er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen, og til og fra barnehage/bosted.

INTERNKONTROLL

Barnehagen har en egen Helse-, Miljø-, Sikkerhets-plan (HMS) med sjekklister, med utgangspunkt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole (1995-12-01 nr. 928). 

ENDRING AV VEDTEKTER

Endringer av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget. Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

Endret og vedtatt av styret og samarbeidsutvalget 22.06.2021