Forord

12.10.2021

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) er en forskrift til lov om barnehagen og gir retningslinjer for barnehagen som pedagogisk virksomhet. «Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet».

«Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø».

Livsmestring og helse er et viktig tema både i rammeplanen og i det daglige arbeidet i barnehagen. Vårt mål er at barna skal oppleve en meningsfull hverdag preget av tøys og tull og godt humør, samt trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser, men om det likevel skulle oppstå har vi rutiner for å håndtere, stoppe og følge dette opp.

Årsplanen er et dokument som skal synliggjøre vår hverdag og pedagogikk og bygger på vårt verdisyn og vår visjon: «Vi er alle mesterverk - skapt i Guds bilde».

Årsplanen gjelder for perioden 01.08.21 - 31.07.22.

Foresatte kan kontinuerlig gi barnehagen tilbakemelding på årsplanen og barnehagens tilbud. Årsplanen blir revidert hver vår.

Årsplanen er godkjent i samarbeidsutvalget 24.06.21